O mně

Život. Je všade okolo nás, milujeme ho, občas nenávidíme. A niekedy nám uteká pomedzi prsty bez toho, aby sme si to vôbec všimli. Pre všetkých má jedno spoločné. Ten vlastný je pre každého najdôležitejší. Ale radi sa dozvedáme aj o tých cudzích, niečo s z nich môžme vziať, naučiť sa, alebo sa pobaviť. Tak nech sa páči :) a keby niečo, nájdete ma na facebooku : Tanicka Single


Zaľúbenci

Varovanie : Pokiaľ patríte k ľuďom, ktorí veria, že láska je zmysel života a oplatí sa pre ňu obetovať čokoľvek, alebo ešte horšie ste práve zamilovaní, tak to ďalej nečítajte.

Hnevám sa. Hnevám sa a zlostím a viem, že mi to je prd platné. Ale aj tak, prečo by mi niektoré veci proste nemohli liezť na nervy? A prečo by som o nich nemohla napísať...Možno sa mi aj uľaví po takej spovedi. Úprimne, nemyslím, že sa potom prestanem rozčuľovať, ale aj tak.

Neskutočne ma štvú zamilovaní ľudia, ktorí sa vyrojili všade naookolo a myslia si, aký sú jedineční. Keď sa idem prejsť, alebo chcem zájsť na pivo, proste nech sa vyberiem kamkoľvek, sú všade. Ako zombies a to doslova. Kam sa pozriem vidím neprítomne sa tváriace páriky, držiac sa za ruku, v horšom prípade sa objímajúc. No fuj pane velebonosti.

Do absolutnej trapasnej dokonalosti to doviedla jedna známa. Už dlhšiu dobu mám pocit, že nieje celkom pri zmysloch. Každý jeden príspevok na facebooku sa týka jej momentálneho frajera. Každá jedna veta, opakujem každá jedna veta je verejným vyliatím jej neskutočnej a nekonečnej lásky k svojmu vyvolenému. Najprv som si povedala, že budem tolerantná. Na začiatku sú všetci pobláznení. Ale takmer rok?? Rok denno denne ( niekedy aj viackrát za deň ) vypisuje otrepané vetičky, básne alebo vlastné výtvory. Za totálny vrchol nevkusu považujem koláže ich fotiek zasadené do priblblých blikajúcich srdiečok alebo iných gýčovitých obrázkov s ešte stupídnejšími obligádnymi nápismi ako : navždy spolu, milujem ťa a pod.

Ešte lepšie to však bolo, keď sme sa vonku náhodne stretli. Vzhľadom na jej ohromne tvorivú facebookovú činnosť som sa nemohla spýtať nič iné, akurát, na toho jej...frajera. Prešli sme spolu asi 20metrov a ja som sa dozvedela kompletnú históriu ich romániku.Keďže nebolo úniku a ja som to musela počúvať, nasadila som tupý úsmev a sem tam prikývla. V duchu som si ale chcela začať trieskať hlavu o chodník a strčiť si prsty do hrdla, aby som sa mohla vyzvracať. A zrazu to prišlo. Moja príležitosť. Chcela vedieť či niekoho mám. Tu som dostala voľné pole na svoje názory a chcela som jej to aj pekne vytmaviť....ale spoza rohu vyšiel jej pán dokonalý (ježišmária oni sú snaď nejak telepaticky spojený alebo čo). Otvorila som ústa, veď však sa k nám pridá snáď ten princ. Ale nie, známa sa na mňa pozrela pohľadom, čo zhruba vravel: čo ma tu otravuješ? a previnilo priskackala k nemu. Bez pozdravu, bez rozlúčky a bez náznaku zamávania obaja kráčali preč rezkým krokom, držiac sa za ruky. Síce som ich spredu nevidela, ale si to viem aj tak živo predsatviť, ten tupý šťastný výraz v tvárach...

A najhoršie je, že všetky kamarátky sú momentálne zamilované. Každá do jednej. Keď aj náhodou bola niektorá sama a ja som sa chystala ukázať jej krásy single života, onedlho niekoho mala a ja som bola out. S takýmito kamoškami nemôžem vyraziť na disko, nemôžem zájsť niekam von medzí ľudí a kecať. Najprv som nechápala prečo. Až sa mi jedného dňa dostalo vysvetlenia. Keďže som sama a nikoho nemám, priateľ mojej kamošky ( ktorýkoľvek priateľ ktorejkoľvek kamošky ) automaticky predpokladá, že idem von jedine za účelom lovenia si chlapa a moja kamarátka ( teda jeho životná láska ) sa určite nechá zlákať ( mnou ) na zlé chodníčky a skôr alebo neskôr si nájde iného. Žiadna možnosť, že chcem ísť neškodne von, žiadne pripustenie si absolútneho nedostatku dôvery, žiadna tolerancia.

A viete, čo ma ešte neskonale štve? Keď si niekto po prečítaní tohto článku myslí, že som zatrpknutá. Ak to niekho napadlo, tak evidentne patrí ku skupine ľudí, ktorej som v úvode napísala varovanie...


Komentáře k článku

Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî davidclark.ru/netcat/tmp/dor16 říká
06.02.2013

http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16 Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map1.html ñêà÷àòü êíèãè äëÿ ñàìñóíãà http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map2.html ñêà÷àòü êíèãè áåç ñìñ http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map3.html êíèãè ïàóëî ñêà÷àòü áåñïëàòíî http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map4.html êíèãà àíàñòàñèÿ ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map5.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map6.html ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî ýëåêòðîííóþ êíèãó http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map7.html êíèãà àíåêäîòîâ ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map8.html ñêà÷àòü êíèãè ñåðèè ñòàëêåð http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map9.html ñêà÷àòü êíèãó ñîëíöå ïîëóíî÷è http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map10.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2012 http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map11.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó âàëåðèè http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map12.html ñêà÷àòü êíèãè ïåõîâà http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map13.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ìîäåëü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map14.html ñêà÷àòü êíèãè èâàíîâè÷ http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map15.html áåëÿíèí êíèãè ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map16.html ðàññâåò ñêà÷àòü êíèãó http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map17.html ñêà÷àòü êíèãè äæåéìñ ðîëëèíñ http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map18.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïàíîâ http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map19.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ðóññêèé ÿçûê http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map20.html äàøêîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map21.html êíèãà åíîõà ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map22.html êíèãè ïî ôîòîãðàôèè ñêà÷àòü áåñïëàòíî http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map23.html êíèãè óæàñû ñêà÷àòü áåñïëàòíî http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map24.html ñåðèè êíèã ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map25.html ôàíòàñòè÷åñêèå êíèãè ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map26.html ñêà÷àòü êíèãó òðè ìóøêåòåðà http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map27.html êíèãè àíäðååâîé ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map28.html ñêà÷àòü êíèãè ñàìàðîâ http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map29.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïðîãðàììó ýëåêòðîííûå êíèãè http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map30.html òàéìëåññ ðóáèíîâàÿ êíèãà ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map31.html ñêà÷àòü êíèãó âðåìÿ http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map32.html êðóç ñêà÷àòü êíèãè http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map33.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî äëÿ äåòåé http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map34.html ñêà÷àòü êíèãó êàê áðîñèòü êóðèòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map35.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ôîðìàò doc http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map36.html ñòàëêåð êíèãè fb2 ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map37.html ñàãà ñóìåðêè ñêà÷àòü êíèãó http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map38.html ñêà÷àòü êíèãó ëîëèòà http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map39.html ïîâàðåííàÿ êíèãà àíàðõèñòà ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map40.html ñêà÷àòü óìíûå êíèãè http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map41.html êíèãè ïî âÿçàíèþ ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map42.html ñêà÷àòü áåñïëàòíûå java êíèãè http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map43.html ñêà÷àòü êíèãè ñòàëêåð txt http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map44.html ñêà÷àòü ýëåêòðîíóþ êíèãó http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map45.html âåëåñîâà êíèãà ñêà÷àòü http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map46.html âëàñòåëèí êîëåö êíèãà ñêà÷àòü áåñïëàòíî http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map47.html ñåìåíîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map48.html ãäå ñêà÷àòü ýëåêòðîííûå êíèãè áåñïëàòíî http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map49.html ñêà÷àòü êíèãó óçíèê àçêàáàíà http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map50.html äàðû ñìåðòè ñêà÷àòü êíèãó http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map51.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/cat1/ Ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãè îäíèì ôàéëîì

Buci říká
11.08.2010

Dohod mi daktoru tu kamosku, ja im tu idilku z chutou rozhadzem :D :D :DVložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden: (požadováno)

 

Vytvořenou službou WEP.SK - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok